Thomas Doty – Storyteller

1930: Grandpa Fred Picking Pears

Photo.

Grandpa Fred picking Bosc pears at Edgevale, 1930.