Thomas Doty – Storyteller

Doty at Boundary Springs

Photo.