Thomas Doty – Storyteller

Doty at Glass Mountain

Photo.