Thomas Doty – Storyteller

Doty in Jacksonville

Photo.