Thomas Doty – Storyteller

1958: Halloween in Medford

Photo.