Thomas Doty – Storyteller

1977: In Medford

Photo.