Thomas Doty – Storyteller

1983: Pipe Ceremony

Photo.