Thomas Doty – Storyteller

1992: Studio Portrait

Photo.