Thomas Doty – Storyteller

2012: 60th Birthday in Lithia Park

Photo.