Thomas Doty – Storyteller

2012: In the Siskiyou Mountains

Photo.