Thomas Doty – Storyteller

2012: At Symbol Bridge

Photo.